Bài 7: Biểu diễn cây và các chiến lược phân tích cú pháp

Chưa có bình luận

Chủ đề: Biểu diễn cây và các chiến lược phân tích cú pháp

Nội dung chính:

 1. Suy dẫn
 2. Biểu diễn suy dẫn bằng cấu trúc cây
 3. Văn phạm có nhập nhằng
 4. Các chiến lược phân tích cú pháp
  • Chiến lược thử-sai (quay lui): top-down, bottom-up
  • Chiến lược quy hoạch động: CYK, Earley,…
  • Chiến lược tất định (deterministic): LL, LR,…
 5. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: