Bài 6: Phân tích cú pháp

Chưa có bình luận

Chủ đề: Phân tích cú pháp

Nội dung chính:

  1. Vai trò của bộ phân tích cú pháp (PTCP)
  2. Nhiệm vụ của PTCP
  3. Các mục tiêu của PTCP
  4. Đầu vào và đầu ra của PTCP
  5. Các bước xây dựng bộ PTCP
  6. Bài tập và thảo luận

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: