Bài 4: Xây dựng DFA

Chưa có bình luận

Chủ đề: Xây dựng DFA

Nội dung chính:

  1. Automat hữu hạn (FA)
  2. Đồ thị chuyển (transition diagram – TD)
  3. Automat hữu hạn không đơn định (NFA)
  4. Automat hữu hạn đơn định (DFA)
  5. Chuyển đổi từ biểu thức chính quy sang NFA
  6. Chuyển đổi từ NFA sang DFA
  7. DFA tối ưu cho phân tích từ vựng
  8. Bộ phân tích từ vựng dựa trên DFA
  9. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: