Bài 3: Phân Tích Từ Vựng

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

  1. Vai trò của bộ phân tích từ vựng (PTTV)
  2. Nhiệm vụ của phân tích từ vựng
  3. Các mục tiêu của phân tích từ vựng
  4. Đầu vào và đầu ra của phân tích từ vựng
  5. Các bước xây dựng bộ phân tích từ vựng
  6. Bộ phân tích từ vựng đơn giản
  7. Biểu diễn từ vựng bằng biểu thức chính quy
  8. Lỗi và ngoại lệ
  9. Bài tập và thảo luận

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: