Bài 2: Các khái niệm cơ sở

Chưa có bình luận

Chủ đề: Các khái niệm cơ sở

Nội dung chính:

  1. Ngôn ngữ và biểu diễn ngôn ngữ
  2. Các lớp văn phạm (phân loại Chomsky)
  3. Văn phạm chính quy và automat hữu hạn
  4. Văn phạm phi ngữ cảnh và automat đẩy xuống
  5. Văn phạm có đệ quy trái
  6. Văn phạm đơn nghĩa
  7. Câu hỏi và thảo luận

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: