Bài 14: Phân Tích LR và các Parser Generator

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Bộ phân tích kiểu gạt-thu (shift-reduce)
 2. Máy phân tích cú pháp LR
 3. Văn phạm họ LR
  • CLOSURE và GOTO
  • Đồ thị LR(0)
  • SLR
 4. Đánh giá về phân tích LR
 5. Các bộ tự động sinh parser
 6. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: