Bài 1: Nhập môn

Chưa có bình luận

Chủ đề: Nhập môn

Nội dung chính:

  1. Giới thiệu môn học
  2. Khái niệm chương trình dịch
  3. Cấu trúc một chương trình dịch
  4. Hệ thống dịch vs Chương trình dịch
  5. Chương trình dịch trong thực tế
  6. Mục tiêu của môn học
  7. Phát biểu bài toán “Dịch”
  8. Câu hỏi và thảo luận

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: