Bài 1: Giới Thiệu Môn Học

Chưa có bình luận

Nội dung chính của bài này:

  1. Giới thiệu môn học
  2. Khái niệm “chương trình dịch”
  3. Cấu trúc một chương trình dịch
  4. Hệ thống dịch vs Chương trình dịch
  5. Chương trình dịch trong thực tế
  6. Mục tiêu của môn học
  7. Giới hạn bài toán “Dịch”
  8. Câu hỏi và thảo luận

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: