Android K55, T04: một số loại widget thông dụng và cách kĩ thuật xử lý sự kiện trên widget

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. ProgressBar & ProgressDialog
  • Hiển thị ProgressDialog
  • Tiến trình chạy ngầm cập nhật dữ liệu lên ProgressBar
 2. AutoComplete TextView
 3. TimePicker/DatePicker
 4. ListView
 5. Spinner
 6. WebView
 7. Vài phương pháp xử lý sự kiện

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: