Android K55, T02: activity (giao diện tương tác)

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

  1. Bắt đầu với một ứng dụng giản đơn
  2. Giao diện phát triển của Android Studio
  3. AndroidManifest.xml
  4. Các bước phát triển ứng dụng android
  5. Các thành phần của một ứng dụng android
  6. Khái niệm activity (giao diện tương tác)
  7. Vòng đời của một activity

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: