TTUD62-3: Đệ quy, quay lui, nhánh cận

1 bình luận

Các nội dung chính của bài này:

 1. Đệ quy
  1. Đệ quy
  2. Đệ quy có nhớ
 2. Quay lui
  1. Nhị phân
  2. Tập con
  3. Hoán vị
  4. Phân tích
  5. Đặt hậu
 3. Nhánh cận
  1. Bài toán người bán hàng (TSP – Traveling Salesman Problem)
 4. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

1 bình luận cho TTUD62-3: Đệ quy, quay lui, nhánh cận

 • admin  says:

  Mã nguồn minh họa bài TSP giải bằng nhánh cận:

Bình luận: