TTUD60TH-8: Đồ thị

Chưa có bình luận

Các nội dung chính của bài này:

  1. Khái niệm đồ thị
  2. Biểu diễn đồ thị trong máy tính
  3. Duyệt đồ thị
  4. Đường đi ngắn nhất
  5. Bài tập

Các bạn có thể xem lại bài giảng dưới đây:

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: