Tin đại cương, lab 6: bài tập về vector

Chưa có bình luận

Các nội dung của buổi này:

  1. Làm lại các bài tập về vector đã trình bày trên lớp
  2. Giải các bài tập bổ sung
    1. Tách 1 vector thành 2 vector chẵn lẻ
    2. Kiểm tra xem dãy có phải tăng dần không

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: