Tin đại cương, lab 5: bài tập về string

Chưa có bình luận

Các nội dung của buổi này:

  1. Ôn tập lại các bài tập về string đã chữa trên lớp
  2. Giài các bài tập bổ sung
    1. Đếm và xóa các chữ số
    2. Chèn các kí tự xen kẽ
    3. Tìm và chèn xâu

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: