Tin đại cương, lab 4: ôn tập

Chưa có bình luận

Những nội dung trong buổi thực hành này:

  1. Ôn luyện về hàm
  2. Ôn tập về câu lệnh lựa chọn
  3. Ôn tập về câu lệnh lặp

Gửi bài giải bài tập 3, trang 18, slide lý thuyêt 5 cho thầy giáo qua email nếu lời giải sử dụng hàm đệ quy.

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: