Tin đại cương, lab 3: luyện tập về phối hợp lặp và lựa chọn

Chưa có bình luận

Những nội dung trong buổi thực hành này:

  1. Làm lại các bài tập đã chữa trên lớp: 5 ví dụ về vòng lựa chọn và lặp
  2. Làm bài tập trên slide lý thuyết: 2 bài

Yêu cầu gửi 2 bài cuối cho thầy giáo qua email

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: