Tin đại cương, lab 2: luyện tập về lặp

Chưa có bình luận

Những nội dung trong buổi thực hành này:

  1. Làm theo ví dụ trên lớp: 5 ví dụ về vòng lặp
  2. Làm lại các bài tập trên slide lý thuyết: 4 bài

Yêu cầu gửi 2 bài cuối cho thầy giáo qua email

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: