Tin đại cương 9: ôn tập và hỏi đáp

Chưa có bình luận

Những nội dung giảng dạy trong buổi này:

  1. Cấu trúc đề thi final
  2. Chữa bài tập
  3. Một số bài tập bổ sung
  4. Q & A

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: