Tin đại cương 7: kiểu dữ liệu string

Chưa có bình luận

Những nội dung giảng dạy trong buổi này:

 1. Hằng số, tham chiếu và kiểu dữ liệu
 2. Phạm vi và vòng đời của biến
 3. Các kiểu dữ liệu tự tạo
 4. Dãy kí tự (string)
  • Kiểu dữ liệu string
  • Khai báo và sử dụng string
  • Sử dụng chỉ mục với string
  • Các hàm làm việc với string
 5. Bài tập về xử lý string

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: