Tin đại cương 5: ôn tập và các bài tập tổng hợp

Chưa có bình luận

Những nội dung giảng dạy trong buổi này:

  1. Thuật toán
  2. Hàm
  3. Các khái niệm cơ bản
  4. Điều khiển lặp
  5. Câu lệnh lựa chọn
  6. Kết hợp lặp và lựa chọn
  7. Hàm đệ quy

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: