Tin đại cương 2: các khái niệm cơ bản

Chưa có bình luận

Những nội dung giảng dạy trong buổi này:

 1. Các khái niệm cơ sở
  1. Biến (variable) và định danh (identifier)
  2. Biểu thức (expression)
  3. Phép gán
  4. Vài kiểu dữ liệu cơ bản: nguyên, thực, logic
 2. Nhập và xuất dữ liệu
 3. Phân rã bài toán (vấn đề)
 4. Hàm (function)
 5. Ví dụ và bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: