Tin đại cương 1: mở đầu

Chưa có bình luận

Những nội dung giảng dạy trong buổi này:

  1. Giới thiệu môn học
  2. Viết chương trình cho máy tính
  3. Làm quen với ngôn ngữ C/C++
  4. Các cấu trúc điều khiển
  5. Thuật toán
  6. Một số khái niệm liên quan
  7. Câu hỏi và bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: