TDTT-K59, bài thực hành 3: Xử Lý Danh Sách Trong Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Rèn luyện về làm việc với list: các thao tác thông dụng
  2. Giải một số bài tập liên quan đến list: làm các bài tập đã giới thiệu trên lớp

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: