TDTT-K59, bài thực hành 2: Xử Lý Chuỗi Trong Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Rèn luyện một số code đơn giản về xử lý chuỗi
  2. Giải một số bài tập chọn lọc của buổi lý thuyết 4

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: