TDTT-K59, bài 07: Một Số Chủ Đề Thú Vị Với Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Module và Package
  2. Set (tập hợp) và Frozenset (tập hợp tĩnh)
  3. Dictionary (từ điển)
  4. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: