TDTT-K59, bài 05: Kiểu Tuần Tự Trong Python (phần 2)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. List (danh sách)
  2. Tuple (hàng)
  3. Range (miền)
  4. Bài tập về dữ liệu tuần tự

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: