TDTT-K59, bài 04: Kiểu Tuần Tự Trong Python (phần 1)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type)
  2. String (chuỗi)
  3. Bài tập về xử lý chuỗi

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: