TDTT-K59, bài 03: Cấu Trúc Điều Khiển Trong Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Phép toán “if”
  2. Rẽ nhánh
  3. Vòng lặp “while”
  4. Vòng lặp “for”
  5. Hàm
  6. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: