TDTT-K59, bài 02: Ngôn Ngữ Lập Trình Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Giới thiệu ngôn ngữ python
  2. Cách thực hiện câu lệnh, chương trình
  3. Biến, khai báo chuỗi, khối lệnh
  4. Nhập dữ liệu và xuất dữ liệu
  5. Kiểu dữ liệu và phép toán liên quan
  6. Vài ví dụ minh họa
  7. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: