TDTT-K59, bài 01: Giới Thiệu Môn Học

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Thông tin chung về môn học
  2. “Tư duy tính toán” là gì?
  3. Thuật toán
    • Sơ đồ khối
    • Lưu đồ Nassi–Shneiderman
    • Mã giả
  4. Bài tập và thảo luận

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: