TDC-K60-N12, bài 9: Kiểu Dữ Liệu String

Chưa có bình luận

Bài học hôm nay gồm 2 phần:

Phần 1: chữa bài tập các buổi trước

Phần 2: lý thuyết, chủ yếu về kiểu string, gồm nội dung chính dưới đây

 1. Hằng số, tham chiếu và kiểu dữ liệu
 2. Phạm vi và vòng đời của biến
 3. Các kiểu dữ liệu tự tạo
 4. Dãy kí tự (string)
  • Kiểu dữ liệu string
  • Khai báo và sử dụng string
  • Sử dụng chỉ mục với string
  • Các hàm làm việc với string
 5. Vài ví dụ về xử lý string
 6. Vài bài tập về xử lý string

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: