TDC K59 Bài tập 5: làm quen với kiểu string

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài thực hành này:

  • Làm quen với cách dùng kiểu dữ liệu string thông qua việc gọi hàm thành phần
  • Một số bài tập xử lý chuỗi đơn giản, thực hành các hàm xóa, chỉ mục,… của string

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: