TDC K59 Bài tập 3: hàm và xử lý số

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài thực hành này:

  • Viết một số hàm đơn giản xử lý số
  • Một số bài tập bổ sung về vòng lặp và xử lý số

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: