TDC K59 Bài tập 2: kết hợp vòng lặp và lựa chọn

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài thực hành này:

  • Thực hành theo các ví dụ trên lớp: kết hợp vòng lặp và câu lệnh lựa chọn, viết hàm sử dụng lặp và lựa chọn
  • Một số bài tập bổ sung về lệnh lặp

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: