TDC K59 Bài tập 1: bắt đầu lập trình với Dev-C++

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài thực hành này:

  • Thực hành theo các ví dụ trên lớp: vào ra dữ liệu, tính toán, thử về vòng lặp
  • Các bài tập chọn lọc từ giờ lý thuyết: tính giá trị đa thức, phân tích số, sử dụng vòng lặp để tính các hàm

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: