TDC Bài 7: Ôn tập và các bài tập tổng hợp

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

  1. Thuật toán
  2. Hàm
  3. Các khái niệm cơ bản
  4. Điều khiển lặp
  5. Câu lệnh lựa chọn
  6. Kết hợp lặp và lựa chọn

Chú ý: slide này có khối lượng bài tập rất nhiều (21 bài), yêu cầu sinh viên về nhà tìm hiểu và hoàn thành. Các bài tập điển hình sẽ được chữa trong buổi lý thuyết sau (buổi lý thuyết 8 sẽ không có slide).

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: