TDC Bài 4: Hàm và lệnh lặp

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

  1. Tại sao cần viết chương trình con?
  2. Vòng lặp
  3. Ví dụ về vòng lặp dùng biến đếm
  4. Ví dụ về vòng lặp dùng điều kiện
  5. Biểu thức logic
  6. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: