TDC Bài 3: Dữ liệu và nhập/xuất dữ liệu

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

  1. Một số kiểu dữ liệu thường dùng
  2. Nhập và xuất dữ liệu
  3. Phân rã bài toán
  4. Hàm (function)
  5. Ví dụ và bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: