TDC Bài 11: Làm việc với string

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

  1. Ôn tập về cách định nghĩa kiểu dữ liệu mới với struct
  2. Chi tiết về cách làm việc của các hàm thành phần của kiểu string
  3. Chữa bài tập kiểu string buổi trước
  4. Các bài tập bổ sung

Cập nhật: có 1 lỗi sai ở trang 9 của slide lý thuyết, phần giới thiệu về hàm substr, bạn đọc chú ý tra cứu lại tham số và cách dùng của hàm này trong các tài liệu chuẩn.

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: