Python-K63, bài 6: Kiểu tập hợp và kiểu tập tĩnh

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Set (tập hợp)
  • Khởi tạo
  • Phép toán
  • Duyệt các phần tử
  • Các phương thức hỗ trợ
 2. Frozenset (tập hợp tĩnh)
 3. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: