Python-K62, bài tâp: CodeLearn và các bài ôn tập

Chưa có bình luận

Nội dung chính của phần này:

  • Làm quen với cách làm bài trên CodeLearn
  • Bài ôn tập 1: 9 bài tập về xử lý lặp và string
  • Bài ôn tập 2: 4 bài tập về xử lý list, string và tập tin
  • Bài ôn tập 3: 6 bài tập tổng hợp

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: