Olympic-2022, buổi 9: Trò chơi đối kháng xác định

Chưa có bình luận

Nội dung:

  1. Một số khái niệm
  2. Phân loại hình trạng trong không gian trò chơi
  3. Hàm Grundy
  4. Đồ thị tổng
  5. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: