Olympic-2022, buổi 6: Duyệt toàn bộ + Chữa bài kiểm tra 1

Chưa có bình luận

Nội dung:

  1. Nhắc lại vấn đề duyệt toàn bộ
  2. Đệ quy và lặp
  3. Làm sao để duyệt nhanh
  4. Chữa 3 bài của buổi kiểm tra 1

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: