Olympic-2022, buổi 4: Tính nhanh số fibonacci

Chưa có bình luận

Nội dung:

  1. Tính số fibonacci theo các thông thường: đệ quy, dùng mảng, dùng biến lặp
  2. Tính nhanh số fibonacci kết hợp đệ quy có nhớ
  3. Tính nhanh số fibonacci bằng hạ cấp độ phức tạp
  4. Tính nhanh số fibonacci bằng nhân ma trận

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: