Lý thuyết 5: ôn tập & nâng cao

Chưa có bình luận

Nội dung chính trong bài:

  • Thuật toán
  • Hàm
  • Khái niệm cơ sở
  • Lặp
  • Lựa chọn
  • Kết hợp lặp và lựa chọn
  • Đệ quy

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: