Linux L6: quản trị từ xa máy chủ internet

Chưa có bình luận

Những nội dung chính của bài thực hành này:

  • Cài đặt công cụ đăng nhập từ xa: TelNet
  • Cài đặt Webmin
  • Cài đặt Sentora

Chú ý: bài thực hành yêu cầu sử dụng máy ảo CentOS và Ubuntu đã cài đặt trong buổi thực hành trước.

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: