Linux L5: dịch vụ mạng và cài đặt webserver

Chưa có bình luận

Những nội dung chính của bài thực hành này:

  • Khởi động mở máy ảo CentOS & Ubuntu
  • Thực hành các công cụ mạng của linux
  • Tập cấu hình DHCP của VMware và các máy ảo
  • Cài đặt LAMP trên CentOS
  • Cài đặt LAMP trên Ubuntu

Chú ý: bài thực hành yêu cầu sử dụng máy ảo CentOS và Ubuntu đã cài đặt trong buổi thực hành trước.

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: