Linux L3: quản trị tài nguyên và dịch vụ

Chưa có bình luận

Những nội dung chính của bài thực hành này:

  • Khởi động mở máy ảo CentOS
  • Công cụ quản lý tài nguyên – phân tích hoạt động
  • Dịch vụ cơ bản của linux và pipe
  • Tự động hóa các tác vụ trong linux
  • Bài tập về nhà

Chú ý: bài thực hành yêu cầu sử dụng máy ảo CentOS đã cài đặt trong buổi thực hành trước.

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: