Linux L2: người dùng, phân quyền và quản lý file

Chưa có bình luận

Những nội dung chính của bài thực hành này:

  • Khởi động mở máy ảo CentOS
  • Thực tập về tạo nhóm, tạo người dùng mới và phân quyền
  • Quản lý người dùng và phân quyền trên file
  • Gắn kết dữ liệu (mount)
  • Bài tập

Chú ý: bài thực hành yêu cầu sử dụng máy ảo CentOS đã cài đặt trong buổi thực hành trước.

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: