Linux L1: cài đặt và làm quen với ubuntu và centos

Chưa có bình luận

Những nội dung chính của bài thực hành này:

  • Giới thiệu về Ubuntu
  • Giới thiệu về CentOS
  • Cài đặt và làm quen với Ubuntu (trên máy ảo VMware)
  • Cài đặt và làm quen với CentOS (trên máy ảo VMware)
  • Bài tập về nhà

Chú ý: bài thực hành do thầy giáo Nguyễn Văn Đồng, bộ môn CNPM, soạn và hướng dẫn.

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: